Λέσβος | 8 νέες θέσεις εργασίας σε μουσεία

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα επτά (7) μηνών στις παρακάτω ειδικότητες:

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
ΤΕ Λογιστικού
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας

 

        Οι 8 θέσεις της Λέσβου

  • 4 Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 1 Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 1Λογιστικού
  • 2 Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας

 

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr

To top