Επέκταση της ρύθμισης οφειλών λόγω κορονοϊου από το Δήμο Μυτιλήνης

Επέκταση της ρύθμισης οφειλών λόγω κορονοϊου από το Δήμο Μυτιλήνης

Από το Δήμο Μυτιλήνης ανακοινώθηκε ότι επεκτάθηκε η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης του άρθρου 165 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256), προκειμένου να καταλαμβάνει κάθε είδους οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από την 15η.2.2020 έως την 30η.11.2021, όπως και οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μέχρι και την 28η.2.2022.

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15η.2.2020 έως την 30η.11.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Με την υπ. αρίθ. 18440/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 96/Β/2021) ορίζεται ότι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 είναι οι:
Α) Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω ΚΥΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλευτούν τον σχετικό πίνακα για να διαπιστώσουν αν υπάγονται στη ρύθμιση.
Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν (από 15/2/20 και μετά) μία, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
– Είναι άνεργοι
– Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
– Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Με βάση τα παραπάνω, οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 καλούνται να υποβάλουν στο Δήμο έως 28/02/2022 αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tameio.myt@gmail.com.

Για πληροφορίες, στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη – 2ος όροφος) του Δήμου Μυτιλήνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 22513 52592 και 22513 52536.

 

To top