Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης

Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης

Πρόγραμμα περισυλλογής ογκωδών αντικειμένων εκτελείται από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, κ.λπ.) αποτελούν ευθύνη αυτού που τα παράγει και θα πρέπει με μέριμνα του παραγωγού να οδηγούνται σε μέρος που θα του υποδείξει η Υ.Κ.Α.

Για την περισυλλογή ογκωδών προϊόντων κλαδεμάτων από κηπευτικές εργασίες (κλαδιά κ.λ.π), εφόσον ο όγκος τους είναι μικρός, ο παραγωγός υποβάλλει αίτηση απομάκρυνσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας τα εναποθέτει την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία.

Για την περισυλλογή προς ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα) που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λπ. πρέπει να μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται από κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και να παραδίδονται είτε στους ΧΥΤΑ είτε σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης, από τους οποίους εκδίδονται και τα κατάλληλα παραστατικά παράδοσης, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 36259/1757/10 (ΦΕΚ Β΄ 1312/10).

To top