Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: Αποστρατεύεται ο Ελευθέριος Ντουρουντούς

Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: Αποστρατεύεται ο Ελευθέριος Ντουρουντούς

Ο μακροβιότερος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαιου υποστράτηγος Ελευθέριος Ντουρουντους προάγεται στο βαθμό το Αντιστράτηγου και αποστρατεύεται καθώς συνεχίζονται οι Κρίσεις  στην ΕΛΑΣ και με βάση τις  αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σε προεδρικό διάταγμα .

Αναλυτικά το προεδρικό διάταγμα:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

241157 Συριτούδης Πασχάλης του Κωνσταντίνου
239352 Μαντζιώκας Αστέριος του Ηρακλή
240763 Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
237382 Μπουλούμπασης Χρήστος του Γεωργίου.

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο έκτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αποστρατευθούν μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα:

238911 Δουρβετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
238941 Μαρτζάκλης Απόστολος του Νικολάου
236988 Παντελής Δημήτριος του Σπυρίδωνα
229483 Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
236929 Μπάλλας Γεώργιος του Ζώη
234737 Λυμπινάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ.

Γ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο τρίτο της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ρόκκος Βασίλειος του Ευαγγέλου (ΑΓΜΣ.242086), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο έκτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, στον βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, λόγω κατάληψής του από όριο ηλικίας του βαθμού του, ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ντουρουντούς Ελευθέριος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.240877), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη : 2574 / 17-1-2024.

 

To top