Προγράμματα κατάρτισης 475 εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού και αγροδιατροφής

Προγράμματα κατάρτισης 475 εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού και αγροδιατροφής

To ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου, με χαρά ανακοίνωσε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020 ενέκρινε για ένταξη το έργο «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο», το οποίο υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση και έλαβε μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης.

Αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 475 εργαζομένων και εποχικά εργαζομένων, σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) του Βορείου Αιγαίου, όπως η καινοτομία, η διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, η εξωστρέφεια, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστούν μέσω προγραμμάτων κατάρτισης τα προσόντα των 475 ωφελούμενων εργαζομένων και εποχικά εργαζομένων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για εξοικείωση σε θέματα καινοτομίας και ΤΠΕ και ειδικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με τους κλάδους που επικεντρώνεται η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή με τον τουριστικό κλάδο και τον κλάδο αγροδιατροφής.

Ειδικότερα, τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα αφορούν τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

– Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων
– Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager)
– e-commerce – Ηοspitality sales και Marketing
– Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
– Στέλεχος Οργάνωσης Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροδιατροφικής Παραγωγής.

Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα μηχανικοί που διαβιούν στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και απασχολούνται σε έργα των κλάδων τουρισμού και αγροδιατροφής, μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που άπτονται των πολιτικών καινοτομίας της Περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 676.090 €.

To top