Προσλήψεις στη ΔΕΗ Λέσβου | Αιτήσεις έως 24 Ιανουαρίου 2022

Προσλήψεις στη ΔΕΗ Λέσβου | Αιτήσεις έως 24 Ιανουαρίου 2022

Ο ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ της ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 14/01/2022 μέχρι 24/01/2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Ναυμ. Έλλης, Θέση Κουρτζή Μυτιλήνη, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης:

-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, όχι παλαιότερη των δύο μηνών

– Το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ όχι παλαιότερη των 5 ημερών

-Έγγραφα που να αποδεικνύουν οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση

-Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας

-Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται η απασχόληση ή όχι στη ΔΕΗ και σε θυγατρικές της εταιρείες με οποιαδήποτε σύμβαση τους τελευταίους 12 μήνες

 

 

 

To top