Εξετάσεις για απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Εξετάσεις για απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α΄ περιόδου 2024, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει η  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π. Β. Αιγαίου, την Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81132, Μυτιλήνη).

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του: https://radioerasitexnes.gov.gr συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων pdf , ipg (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11) στην αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών μόνιμης κατοικίας τους, μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην οικεία Διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα , αποδεικτικά έγγραφα πού σχετίζονται µε τα στοιχεία τους , την ηλικία , υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.

4. Σε περίπτωση ανηλίκου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου , προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση του ραδιοερασιτεχνών δραστηριοτήτων .

5. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας Δημοσίου Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).

6. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες. ( Πρέπει να τις έχει μαζί του στις εξετάσεις )

7. Αποδεικτικό αποφοίτησης από Δημοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθμίδας.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι.

To top