Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024

Από την Παρασκευή 01-03-2024 έως και την Δευτέρα 11-03-2024 στις 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024.

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 για τις παρακάτω εξεταζόμενες γλώσσες και όλα τα εξεταζόμενα επίπεδα ως εξής:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
Στην Περιοχή Λέσβου θα εξεταστούν το επίπεδο Α και το επίπεδο Β των παραπάνω γλωσσών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 23.59:
Α) Να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παράβολου μέσω πιστωτι-κής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.

Τα ποσά των παράβολων ανά επίπεδο είναι τα εξής:
α. 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1 & Α2)
β. 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1 & Β2)
γ. 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2)

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παράβολου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-σομάθειας από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.). Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου γίνεται μέσω πιστωτι-κής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται αναλόγως δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες. Επομένως, παρακαλούμε να εφίσταται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παράβολου, ώστε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους οι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε να έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το παράβολο.

Β) Να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δηλαδή:
1. Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπρο-σωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας, με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία). Για ανηλίκους υπο-ψήφιους κάτω των δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συ-ναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π. Για αλλοδαπούς υποψήφιους, εφόσον είναι πολί-τες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατη-ρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επι-τρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονομαστικά στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) που θα συ-μπληρώσει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που ανα-γράφονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Ειδικότερα, τα ονομαστικά στοιχεία του υποψηφίου θα πρέπει να καταχωρισθούν στην αίτησή του αποκλειστικά με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρα-κτήρες (όπως αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου). Η συμπλήρω-ση των ονομαστικών στοιχείων με κεφαλαίους Λατινικούς χαρακτήρες (όπως αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου) γίνεται αποκλειστικά στην περίπτωση αλλοδα-πών υποψηφίων που δεν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και το «Δελτίο Εξεταζόμενου» είναι τα δυο υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο υποψήφιος όταν προσέλθει για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Σε περίπτωση που υποψήφιος μεταφορτώσει στην αίτησή του διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυμο και το μη-τρώνυμο, την ευθύνη για τη σωστή αναγραφή τους αναλαμβάνει ο υποψήφιος ως υποβάλλων την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος όταν προσέλθει για τις εξετάσεις του ΚΠΓ θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία αυτά(πατρώνυμο – μητρώ-νυμο).
2. Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο Κωδικός Παράβο-λου.
3. Στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υπο-ψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του δηλούντος.
4. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ο υποψή-φιος θα πρέπει να μεταφορτώσει, ανάλογα με την περίπτωση της ειδικής ανάγκης ή της μαθησιακής δυσκολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε και ι-σχύει, αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ή από Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περι-γραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χωρίς πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι οι αξιολογικές εκθέσεις/γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας αν δεν ορίζεται άλλως, έχουν μόνιμη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αυτό αντικαταστά-θηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ισχύς των αξιολογι-κών εκθέσεων/ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως τις 3/8/2021 (ημερομηνία έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021) δεν θίγεται.
Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφο-ρετικές από εκείνες που αναγράφονται στο άρθρο 26 της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218) (Υπουργική Απόφαση με αρ. 27299/Α5/08-03-21 – Β’ 928).
5. Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ο-ποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει την ισχύουσα άδεια διαμονής του στην Ελλάδα, στην πε-ρίπτωση που έχει μεταφορτώσει διαφορετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Γ) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 23.59, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://kpg.it.minedu.gov.gr/
Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 23.59) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Δηλαδή, πριν την υ-ποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παράβολου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώ-σει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορ-τώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστή-ματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» προκειμένου η αίτηση του να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δευτε-ροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής του, για να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί, ειδάλλως η αίτη-ση θεωρείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να οριστικοποι-ηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την οριστικοποίηση της αίτη-σης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυ-τής), ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστή-ματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέ-σω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα πρέπει να εκτυπώσει και να έχει μαζί του στις εξετάσεις μαζί με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου έ-χουν αναρτηθεί όλα τα σχετικά έγγραφα, των οποίων κάθε υποψήφιος οφείλει να λάβει γνώ-ση.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λέσβος:Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, στα e-mail: gram@dide.les.sch.gr, metath@dide.les.sch.gr και στο prodi@dide.les.sch.gr (τηλ. 22510-48275, 48267 και 48257)
Λήμνος: Γενικό Λύκειο Μύρινας, κ.Κεσκενίδου Φωτεινή στο e-mail: mail@lyk-myrin.les.sch.gr και στο τηλ. 22540-24553

To top