Ομάδα προστασίας ανηλίκων από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ομάδα προστασίας ανηλίκων από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ομάδα προστασίας ανηλίκων δημιούργησε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, συνεχίζοντας να εφαρμόζει δράσεις κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας.  Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, συστάθηκε όπως προβλέπεται από το κράτος η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελείται από πέντε κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο και ως εποπτεύοντα τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η παροχή κοινωνικής φροντίδας για την προστασία του παιδιού αποτελεί ευθύνη του κράτους, παρέχεται μετά τη διαπίστωση του απειλούμενου άμεσου κινδύνου ή της υπάρχουσας ανάγκης και διαρκεί όσο διατηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της. Η Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και αποσκοπεί στην πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού καθώς και σε ενέργειες που υποστηρίζουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.

Οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3961/2011 και την με αριθμ. οικ.49540/4-5-2011 Κ.Υ.Α. «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» (877/Β΄), συγκροτούνται σε κάθε δήμο, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού και αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς των οικείων Ο.Τ.Α.

Η Ομάδα Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν:

· δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας (τηλ. 1107)

· δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου

· λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

To top