Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις πιο ασθενείς ομάδες του πληθυσμού

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις πιο ασθενείς ομάδες του πληθυσμού

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μέσω της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Μέριμνας, στα πλαίσια της υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με Κωδικό 4751 της Δ.Α. του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων και δράσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και την ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής ένταξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους στο mail teba.pva@pvaigaiou.gov.gr
Οι δράσεις απευθύνονται κυρίως στους πολίτες / ωφελούμενους του προγράμματος, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, και στόχο έχουν να καλύψουν στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Ομάδες στόχοι των δράσεων αποτελούν:
• Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ή και τις οικογένειες αυτών
• Νέοι ΕΑΕΚ (Neet’s): Νέοι μεταξύ 18-24 ετών εκτός Εργασίας και Εκπαίδευσης
• Άνεργοι (<12 μηνών)
• Μακροχρόνια Άνεργοι (>12 μηνών)
• Γυναίκες
• Ωφελούμενοι άνω των 65 ετών
• ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα
• Άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες αυξημένοι κινδύνου λόγω Covid-19
• Πολίτες τρίτων χωρών
• Άστεγοι
• Ρομά
• Άλλες ομάδες
Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία κ.ο.κ. που δραστηριοποιούνται με κάποια/ες από τις παραπάνω ομάδες. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των προτάσεων από την ομάδα Έργου υποβολής της συνολικότερης πράξης για χρηματοδότηση θα είναι:
1. Η ωριμότητα της πρότασης
2. Η κάλυψη της πλειοψηφίας των ομάδων στόχων
3. Η γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Περιφέρειας (η οποία μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια συνεργασιών μεταξύ φορέων)
4. Ο ρεαλιστικός και βιώσιμος προϋπολογισμός της πρότασης
Προθεσμία Υποβολής των προτάσεων: 20 Φεβρουαρίου 2024
Διαδικασία Υποβολής:
Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στη διεύθυνση: teba.pva@pvaigaiou.gov.gr
Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή του/ων εμπλεκόμενων φορέων (στόχοι, προηγούμενες δράσεις, μέγιστο σύνολο συμμετεχόντων σε προηγούμενες δράσεις, γεωγραφική κάλυψη προηγούμενων δράσεων κ.λπ.), καθώς και τα μέσα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων (φυσική παρουσία, διαδικτυακές συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κ.ο.κ.).

 

 

 

To top