Δήμος Δυτικής Λέσβου: Προκηρύχθηκε έργο βελτίωσης αρδευτικών υποδομών ύψους 2,2 εκατ. ευρώ

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Προκηρύχθηκε έργο βελτίωσης αρδευτικών υποδομών ύψους 2,2 εκατ. ευρώ

Έργο βελτίωσης των αρδευτικών υποδομών, αξίας 2,2 εκ. ευρώ προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Λέσβους με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων που προορίζονται για άδρευση καλλιεργειών .

 

Ειδικότερα πρόκειται για τη δημοπρασία της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/01/2024 και η διαδικασία διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

Τι προβλέπει το έργο

Με την αγορά και εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης, εξορθολογίζεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων που προορίζονται για άρδευση καλλιεργειών. Με την προτεινόμενη πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε 25 σημεία (αντλιοστάσια – γεωτρήσεις) του αρδευτικού δικτύου, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Δυτικής Λέσβου. Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αγωγών υπό πίεση θα συνεισφέρει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου, στη μείωση των δαπανών της ηλεκτρικής ενέργειας και στην εν γένει μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, με την εγκατάσταση συστήματος άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα θα εξασφαλιστεί η ορθή τιμολόγηση του καταναλισκόμενου ύδατος καθώς και η αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος αναφέρθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Δήμου, στο οποίο εντάσσεται και το συγκεκριμένο έργο: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων προς όφελος της καθημερινότητας των δημοτών μας και του περιβάλλοντος του Δήμου μας. Το αρδευτικό ζήτημα ήταν ένα από αυτά που ασχοληθήκαμε εξαρχής πολύ σοβαρά για να διευθετήσουμε για τη Δυτική Λέσβο και πλέον φτάνουμε πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε μία ακόμη δέσμευσή μας προς του πολίτες».

 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη στάθηκε στις προσπάθειες «συμμόρφωσης» της άρδευσης αλλά και στα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου: «Το 2019, παραλάβαμε αρδευτικά δίκτυα σε κάκιστη κατάσταση, που δεν ήταν συντηρημένα και οριακά λειτουργούσαν. Τα πρώτα χρόνια πασχίζαμε να ξεπεράσουμε βασικά ζητήματα οργάνωσης. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί απόδειξη ότι έχουμε ξεπεράσει την κατάσταση επιβίωσης, αφού έχουμε πλέον, τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε. Αναζητούμε συνεχώς, χρηματοδοτήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις των δικτύων και των λιμνοδεξαμενών μας».

 

Το έργο αξίας 2.198.137,50 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020», Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

 

 

 

To top