Κινητικότητα εκπαιδευτών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης στο πλαίσιο Erasmus+

Κινητικότητα εκπαιδευτών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης στο πλαίσιο Erasmus+

Στο Βερολίνο ταξίδεψε το το ΣΔΕ Μυτιλήνης με παράρτημα στην Καλλονή στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ με τίτλο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτών σε θέματα κοινωνικής συμπερίληψης ευάλωτων ομάδων”.

Εκεί παρακολούθησε μια σειρά σεμιναρίων με περιεχόμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας, την συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων στα γερμανικά σχολεία, ενώ συμμετείχε σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιδρύματα και φορείς του Βερολίνου με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στην μαθησιακή διαδικασία που συντελείται στο σχολείο και θα τονώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Παράλληλα έγινε παρουσίαση του σχολείου και του τρόπου λειτουργίας του ενώ ακολούθησε συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία πάνω σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή του ΣΔΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το συγκεκριμένο ενίσχυσε το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των μαθητών της σχολικής μονάδας.

To top