Έγκριση προσλήψεων προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες

Εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2022, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019. Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίθηκαν: α) χίλιες εκατόν έντεκα (1.111) θέσεις μόνιμου προσωπικού και β) τριάντα τρεις (33) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, θα καλυφθεί από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

 • Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 • – του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 – 24, τις παρ. 7 – 8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021 . Κατά περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, μεπλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
  – των δικηγόρων – νομικών σύμβουλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄28).
 • Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμ. 50/04-11-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης το ποσοστό 12%, αντιστοιχεί στον αριθμό θέσεων του κάτωθι πίνακα :

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Αριθμός θέσεων προς παρακράτηση για πλήρωση από άτομα με % αναπηρίας τουλάχιστον 50%
  Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10
  Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 32
  Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10
  Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16
  Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 8
  Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 30
  Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 19
  Σύνολο 125

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 214 ΑΠ 20728-30.3.2022 ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 2022 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΑΑ) (003) (epoli.gr)

To top