Τέσσερις θέσεις εργασίας στο έργο συντήρησης του Ναού του Αγίου Θεράποντα

Τέσσερις θέσεις εργασίας  στο έργο συντήρησης του Ναού του  Αγίου Θεράποντα

Προκηρύσσεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου « Συντήρηση εξωτερικών στοιχείων και όψεων του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης », απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

Ειδικότητα : ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου)

Αριθμός θέσεων : 4

Χρονικό διάστημα :8 μήνες

Περιοχή απασχόλησης : Ιερός Ναός Αγ. Θεράποντα Μυτιλήνης

 

Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση efales@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπόψιν κ. Γ. Βαλάκου, (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ

(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31-03-2022 έως και 04-04-2022).

To top