«Υποχρεώσεις των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.»

«Υποχρεώσεις των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.»

Θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Υποχρεώσεις των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.» το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 19:30μμ διοργανώνει το “Καλοτρόπιο” Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου.

Εισηγητής θα είναι ο Νικόλαος Μποσινάκος, Προϊστάμενος Τμήματος Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας http://kalolesvos.gr.

 

Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου

υφίσταται στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας

2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και

αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό

στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και

λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

To top