Νέα πρόσκληση για ανέργους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Νέα πρόσκληση για ανέργους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Ενέργειες, Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες 300 ωρών, πιστοποίηση σε 2 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθώς και 150 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο».

Οι ωφελούμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.250 €.

Οι ενέργειες της πράξης αφορούν 300 άνεργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, με δυνατότητα πιστοποίησης με στόχο την κινητοποίηση τους και την είσοδο / επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων μετά την λήξη της από 05/04/2024 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στην παρούσα πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου καθώς και άνεργοι της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

To top