Λήμνος: Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστων χώρων

Λήμνος: Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστων χώρων

Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών, εμπορευμάτων κ.λ.π. σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λήμνου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι λειτουργούν αδειοδοτημένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Αιβ/8577/1983, όπως υποβάλουν αίτηση (Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου στο κτίριο της Ε.Α.Σ. 2ος όροφος στο λιμάνι, τηλ.2254350031), για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το τρέχον έτος 2024 σύμφωνα με το αρθρ. 13, παρ. 2 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού,

γ) τα είδη που θα τοποθετηθούν εντός του χώρου (π.χ. μόνο τραπεζοκαθίσματα ή και ομπρέλες ή και γλάστρες κ.λπ. επιτρεπόμενα είδη)

και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

δ) άδεια λειτουργίας καταστήματος,

ε) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

(στ) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

ζ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

η) τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.

Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν από την παράδοση της άδειας χρήσης, στο οικείο δημοτικό ταμείο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια θα εφαρμοστούν οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Λήμνου. (σχετική η αριθ. 5/2012 απόφαση ΔΣ).

To top