Ξεκινά ο Β’ κύκλος της πράξης βελτίωσης δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας

Ξεκινά ο Β’ κύκλος της πράξης βελτίωσης δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» και θα ξεκινήσει σύντομα ο Β’ κύκλος.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 475 εργαζομένων και εποχικά εργαζομένων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Κάθε ωφελούμενος που θα ενταχθεί, θα παρακολουθήσει οχτώ ατομικές συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μια και 80 ώρες κατάρτισης. Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων-δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικής αξίας 400,00 €.

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να:

1. Είναι αυτοαπασχολούμενος ή να είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας

2. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

3. Είναι πάνω από 18 ετών.

4. Είναι κάτοικος και να εργάζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου την «Αίτηση συμμετοχής» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://katartisiteebaa.gr/public/index.php

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του για τον Β΄ Κύκλο από 13/07/2023 και ώρα 12:00 έως 26/07/2023 και ώρα 23:59

Η Πράξη με τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

To top