Πρόγραμμα κατάρτησης για 475 εργαζόμενους από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

Πρόγραμμα κατάρτησης για 475 εργαζόμενους από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρόγραμμα κατάρτησης για 475 αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και εποχικά εργαζομένους προκειμένου να συμμετάσχουν στο έργο «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο», θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστούν μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης τα προσόντα των 475 ωφελούμενων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για εξοικείωση σε θέματα καινοτομίας και ΤΠΕ και ειδικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με τους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή με τον τουριστικό κλάδο και τον κλάδο αγροδιατροφής.

Ειδικότερα:
Η Συμβουλευτική περιλαμβάνει 8 ατομικές συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών εκάστη), για την εξειδικευμένη πληροφόρηση σε ζητήματα καινοτομίας, εξωστρέφειας, διεθνούς εμπορίου και την καθοδήγηση και υποστήριξη του ωφελούμενου ώστε να εκπονήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη, λειτουργία και διοίκηση τμημάτων καινοτομίας, εξαγωγών και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα αφορούν τις εξής ειδικότητες:
• Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων
• Υπεύθυνος συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (facility manager)
• e-commerce – Ηοspitality sales & Marketing
• Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• Στέλεχος Οργάνωσης Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροδιατροφικής Παραγωγής.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν, οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης (εξέταση ή/και επανεξέταση σε περίπτωση αδυναμίας ή αποτυχίας κατά την πρώτη εξέταση) των γνώσεων και δεξιοτήτων για τα συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα. Την Πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι (ΕΠΕΔ: Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης) σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO/IEC 17024, από την αρμόδια αναγνωρισμένη αρχή (ΕΣΥΔ) ή άλλο ισοδύναμο για τα υποβαλλόμενα σχήματα Πιστοποίησης είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά.

Στους ωφελούμενους θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5€ μικτά ανά ώρα (συνολικά 400€), μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών  και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι όλων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων), ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, που διαβιούν της και δραστηριοποιούνται/εργάζονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τις ΠΕ Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας και Χίου.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο έργο όσοι είναι:
• Εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από τη Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr).
• Άνεργοι ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

To top