Λιμεναρχείο Μυτιλήνης: Εξετάσεις για απόκτηση άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους

Λιμεναρχείο Μυτιλήνης: Εξετάσεις για απόκτηση άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους

Προφορικές και πρακτικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους θα διεξάγει το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης στην 30 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις το αργότερο μέχρι 24 Μαρτίου.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν παρουσία αρμόδιας τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 17 (Φ.Ε.Κ 1136 Β΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την 24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας
(τηλ: 22510 40827 email: mitilini.la@hcg.gr) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.

To top