Δ.Υ.Π.Α- Προγράμματα δεξιοτήτων και κατάρτισης εργαζομένων

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» προβλέπεται η κατάρτιση έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω των υποέργων 1 και 2 «Υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0″ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU”.

Ο/η κάθε ωφελούμενος/η έχει δικαίωμα να επιλέξει το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμεί, από το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. ανάλογα με το εκπαιδευτικό του προφίλ.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 80 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλάισιο της παρούσας πρόσκλησης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανωτέρου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
Η επιλογή των εργαζομένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (ανεργία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα διενεργηθεί από: α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ψηφιακές δεξιότητες
1.3Δ Mοντελοποίηση και 3Δ εκτύπωση
2.Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
3.Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας
4.Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
5. Cybersecurity
6. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
7. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
8. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
9. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript),
10. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
11.Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
12.Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
13.Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM
14.Βοηθός Σχεδιασμού Γραφιστικών Εντύπων και Ηλεκτρονικών Μέσων
15.Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
16.Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
17.Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
18. Online Brandingκαι Επικοινωνία
19. Digital Marketing for Tourism (Ψηφιακό Μάρκετινγκ Στον Τουρισμό- Social Media)
20. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
21. Reskilling: Επιχειρηματικές & Ψηφιακές Δεξιότητες
Πράσινες δεξιότητες
1.Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building
2.Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών Στις Φυσικές Καταστροφές
3.Διαχείριση Αποβλήτων
4.Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
5. Κυκλική Οικονομία,
6. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
7. Ειδικός εφαρμογών κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
8. Μεσίτης/τρια Αποβλήτων
9. Εναλλακτικές Χρήσεις Των Παραπροϊόντων Του Πρωτογενή Τομέα Και Χρήσεις Τους Ως Ενεργειακός Πόρος
10. Ενεργειακή Αξιοποίηση Των Υπολειμμάτων Από Την Καλλιέργεια

To top