Έναρξη πληρωμών έργων του “LEADER Αλιείας”

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους δικαιούχους, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που είναι γνωστό στη Λέσβο ως “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” οτι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αιτημάτων πληρωμής.

Στην Ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί διαδικασίες ΠΛΗΡΩΜΩΝ για Αιτήσεις Ελέγχου και Καταβολής Ενίσχυσης, δικαιούχων ενταγμένων πράξεων του Τοπικού προγράμματος.
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει διενεργήσει κύκλο ενημερώσεων, Συμβούλων και Δικαιούχων, και συνιστούμε την προσεκτική μελέτη των κατάλληλων άρθρων της πρόσκλησης και των οδηγιών της ΕΤΑΛ Α.Ε.
Το χρονικό διάστημα για τη διενέργεια των ελέγχων και πληρωμών είναι περιορισμένο, επομένως οι ενταγμένοι δικαιούχοι που επιθυμούν να διασφαλίσουν την διενέργεια πληρωμής έως τις 20.12.2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν προηγηθεί, θα πρέπει να οριστικοποιήσουν – καταθέσουν την αίτηση καταβολής ενίσχυσής τους στο ΠΣΚΕ έως τις 21.11.2022.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 2014-2020, στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 2014-2020, θα υποστηρίξει τη διαδικασία κατάκτησης κοινών στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Λέσβο και το Εθνικό Πρόγραμμα.

To top