Πρόσκληση για προσωρινή Στέγαση Αστέγων από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η μελέτη για την «Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων για την προσωρινή στέγαση άστεγων του Δήμου Μυτιλήνης» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης από την Αντιδημαρχία κοινωνικής Πρόνοιας.

Το ύψος της δαπάνης είναι 5.000 ευρώ και αφορά τα έτη 2022 και 2023.
Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον οικονομική προσφορά μόνο με βάση της τιμής και ειδικότερα: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προσφερόμενη υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο της προσφοράς τους.
Κατάθεση φακέλων προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης έως και την 6/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου: 22510 41122 – 22510 40689.

To top