Δημοπράτηση Ανακατασκευής Πλακόστρωτου στη Μόρια

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπόγραψε τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του θεματικού έργου «Ανακατασκευή Πλακόστρωτου στη Μόρια», εκτιμώμενης αξίας 195.000€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή τμημάτων του υφιστάμενου φθαρμένου πλακόστρωτου που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο Μόριας, η ανακατασκευή και διαμόρφωση της ασφαλτοστρωμένης-τσιμεντοστρωμένης κεντρικής οδού, από την Αγορά έως την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, με οδόστρωμα από τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεμα χρώματος γκρι και κόκκινο σε διάταξη «ψαροκόκκαλου», καθώς και η κατασκευή – ανακατασκευή των πεζοδρομίων αυτής.

To top