Άνοιξαν οι προσφορές για την επισκευή και διαμόρφωση πάρκινγκ στον Αφάλωνα

Πραγματοποιήθηκε, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου κατασκευής του θεματικού έργου στον Αφάλωνα.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης (Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) με το ποσό των 260.000 € και αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε υφιστάμενο χώρο στάθμευσης στην είσοδο του οικισμού Αφάλωνα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Συγκεκριμένα, εκτός των χωματουργικών εργασιών:
– Θα κατασκευαστεί το τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 65,00 μ. και ύψους 2,50 μ., για τη συγκράτηση των πρανών, επειδή τμήματα του τοιχίου αυτού έχουν αστοχήσει, δημιουργώντας κίνδυνο κατολίσθησης σε μεγάλα τμήματα του χώρου στάθμευσης,
– Θα κατασκευασθεί στερεό εγκιβωτισμού, ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος πρασίνου (παρτέρι),
– Θα τσιμεντοστρωθεί τμήμα του χώρου στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 65,00 μ.  9,00 μ., όπου θα κατασκευασθεί σταμπωτό δάπεδο.
– Θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα κατά μήκος του τοιχίου,
– Θα κατασκευαστεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θα τοποθετηθούν 20 φωτιστικά σώματα επί ιστών.

To top